Rezervace má nakročeno stát se rájem pro obojživelníky

První část monitoringu obojživelníků v naší rezervaci se uskutečnila ve dnech 7. a 8. dubna. Použili jsme veškeré standardní metody, zejména klasické pozorování, doplněné o živochytné pasti, které jsou efektivní zejména pro zjištění přítomnosti čolků. Výsledky jsou velmi nadějné. Posuďte sami.

Celkem bylo na lokalitě zjištěno šest druhů obojživelníků - z ocasatých to jsou čolek obecný a čolek horský (ten je zde dokonce početnější než čolek obecný). Z žab jsme potvrdili výskyt ropuchy obecné a skokana štíhlého, který je v rezervaci pravděpodobně vůbec nejpočetnějším druhem obojživelníka. Napočítali jsme 95 jeho snůšek, což zhruba znamená asi stovku rozmnožujících se párů v tomto roce. Dále byli nově objeveni skokani hnědí (10 snůšek) a zatím jeden jedinec skokana skřehotavého. V průběhu jara budeme v monitoringu pokračovat.

Díky přítomnosti několika tůní je již za současného stavu rezervace pro obojživelníky velmi významná. Má však mnohem větší potenciál, neboť na řadě podmáčených míst v terénních sníženinách se vybudování dalších tůní pro podporu reprodukce obojživelníků přímo nabízí. Drobné tůně budou po diskuzi s botaniky budovány na podzim, abychom současně neohrozili chráněné druhy rostlin. O této akci dáme veřejnosti včas vědět a budeme rádi za každou pomocnou ruku.

Další články v rubrice

English ☰ Menu