Změna vlastníka rezervace

Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) převzala v roce 2021 vlastnictví a správu rezervace od pana Ivana Kasalického, jehož rodina pozemek získala po pozemkové reformě z roku 1925.
Hranice rezervace je po obvodu označena dvěma červenými pruhy, směrem dovnitř rezervace spodní pruh chybí. Zákonná ochrana náleží i ochrannému pásmu v rozsahu 50 metrů od hranic rezervace.
Přírodní rezervace V Bahnách byla vyhlášena na počátku 50. let 20. století pro ochranu společenstev rašelinišť a slatin. Ve středních Čechách jde o unikátní území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů. V současnosti je nejcennějším místem rezervace, vedle rákosin a mokřadních křovin, slatinná louka v jižní části.
Pro zachování ohrožených druhů rostlin a živočichů je nutné o území pečovat. Proto od roku 2021 nový majitel a správce zahájil významné rozšíření péče. Došlo k podstatnému zredukování šířících se rákosiny sečí a pokračuje i kosení luk v jihozápadní části rezervace. Do budoucna se plánuje redukce některých dřevin, obnova stávajících tůní a vybudování nových. Vědci zde pravidelně monitorují rostliny i živočichy a vyhodnocují účinnost prováděných opatření. ČZU nabízí veřejnosti možnost zapojení se do aktivit péče o rezervaci nebo do monitoringu zajímavých druhů zvířat a rostlin v jejím okolí.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu